Bel ons: 0515 433 113

Privacyverklaring

Privacyverklaring
Deze website wordt beheerd door Libertas Intermediair. Bij het bezoeken van deze website worden mogelijk persoonlijke gegevens van u verwerkt en opgeslagen. In deze privacyverklaring leest u hoe Libertas Intermediair met deze gegevens omgaat en uw privacy waarborgt.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens over uw gebruik van deze website verzameld. Dat kan door zogenaamde ‘cookies’ te gebruiken. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Naleving Wet bescherming persoonsgegevens
Libertas Intermediair beschermt uw persoonsgegevens. Wij waarborgen en respecteren uw privacy, onder meer door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant.

Om u goed te leren kennen, verwerken wij uw persoonsgegevens. Hoe beter wij u kennen, hoe beter wij u kunnen adviseren over uw financiële risico’s. Wij vinden het belangrijk dat uw privacy bij ons in goede handen is. Daarom gaan wij op een zorgvuldige manier om met uw persoonsgegevens en hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen.

Wij houden ons aan de geldende regels voor de bescherming van persoonsgegevens waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De meeste persoonsgegevens die wij verwerken, ontvangen wij van u zelf. Daarnaast kunnen wij informatie inwinnen bij externe partijen die wij betrouwbaar vinden. We zorgen er telkens voor dat we alleen die persoonsgegevens verwerken die we nodig hebben voor onze dienstverlening en bedrijfsvoering.

Afhankelijk van de diensten die wij voor u verrichten, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken:

 • Uw contactgegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Uw leeftijd, geslacht en burgerlijke staat.
 • Het nummer van uw rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs. Het kan ook zijn dat wij vragen een kopie hiervan op te sturen.
 • Informatie over uw dienstverband, uw inkomen, beroep en werkgever.
 • Informatie over uw financiële situatie, vermogen, bezittingen en schulden.
 • Informatie over uw huidige financiële producten.
 • Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid of strafrechtelijk verleden.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat wij:

 • U advies geven over uw financiële risico’s, bemiddelen bij het tot stand komen van financiële producten en deze producten voor u beheren.
 • Schades voor u afhandelen.
 • Deze te analyseren om ons dienstenaanbod verder te verbeteren en nog beter af te stemmen op uw persoonlijke situatie en wensen.
 • Deze gebruiken voor marketingactiviteiten om onze klantrelatie uit te breiden.
 • U via diverse kanalen willen kunnen informeren over specifieke onderwerpen.
 • Moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het vaststellen van uw identiteit, het nakomen van wettelijke zorgplicht en het voorkomen van fraude.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

In het kader van onze dienstverlening delen wij uw persoonsgegevens onder andere met verzekeringsmaatschappijen, pensioenuitvoerders, schade-experts en schadeherstellers, geldverstrekkers en banken. Voor sommige software applicaties is het ook nodig om uw gegevens (in de cloud) te delen met leveranciers.

Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen delen wij uw gegevens ook met partijen die zich richten op onder andere fraudebestrijding.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang u klant bij ons bent. Als onze relatie eindigt, dan zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens nog te bewaren. Hoe lang wij dit moeten doen is afhankelijk van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan. Bijvoorbeeld bij een pensioenovereenkomst is de wettelijke bewaartermijn langer dan die van een autoverzekering. Na afloop van de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij uw gegevens. Op grond van de wet heeft u het recht om ons te vragen uw gegevens te vernietigen.

Welke rechten heeft u?

Uiteraard bent u de baas over uw persoonsgegevens. Daarom geeft de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) u een aantal rechten. U mag ons vragen om:

 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.
 • Uw persoonsgegevens laten corrigeren als deze niet kloppen.
 • Uw persoonsgegevens laten verwijderen.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of zelfs te stoppen.
 • Uw persoonsgegevens over te dragen aan uzelf of een door u aan te wijzen partij.
 • Uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken voor automatische besluitvorming.

Wij proberen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na het indienen aan uw verzoek te voldoen. Hiervoor brengen wij geen kosten in rekening. Let wel op dat wij niet altijd aan uw verzoek kunnen voldoen. Denk hierbij aan een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen terwijl de wettelijke bewaartermijn nog niet is verstreken of als u nog een contract via ons heeft lopen. Als wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, laten wij dat uiteraard aan u weten.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die kunnen worden bezocht door middel van aanwezige hyperlinks op de website van Libertas Intermediair.

Wijzigingen
Libertas Intermediair behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen
Hebt u vragen over deze privacyverklaring of de wijze waarop wij persoonlijke gegevens verwerken? Neemt u dan per e-mail contact met ons op: info@libertasintermediair.nl